سوال(۲۴)- منابع اقتصادی اگر خدا ساخت است، پس چرا برای همه کافی نیست؟