(۳۳)- چرا اقتصاد سالم همیشه با خانواده همراه بوده است؟

سوال:

۱- چرا اقتصاد در گذشته خانواده محور و حجاب مدار بوده است؟ 

((اولین زنی که بنز سوار شد))
ایلنا – در این تصویر برتا رینگر-بنز در حال آماده شدن برای اولین سفر جاده‌ای با خودروی ساخت همسرش است.

بنز