۱۰۰۴- یکی از محصولات محبت خمینی به خداوند مهربان+

http://basijpress.ir/fileimages/files/BIG%281%29.jpg