۱۱۱۰-دختر هجده ساله مبتلا به سوءتغذیه شدید؛ یمن+ حاصل محبت و شناخت نوع و جنس محبت سعودی و طرفدارانش

دختر هجده ساله مبتلا به سوءتغذیه شدید؛ یمن