۱۰۴۱-اولین کنگره بزرگداشت شهدای روحانی مدافع حرم+ آرم محبت مقبول من الله

http://media.hawzahnews.com/Original/1395/07/08/IMG14433592.jpghttp://media.hawzahnews.com/Original/1395/07/08/IMG14433998.jpghttp://media.hawzahnews.com/Original/1395/07/08/IMG14433852.jpghttp://media.hawzahnews.com/Original/1395/07/08/IMG14435591.jpghttp://media.hawzahnews.com/Original/1395/07/08/IMG14435696.jpghttp://media.hawzahnews.com/Original/1395/07/08/IMG14434921.jpghttp://media.hawzahnews.com/Original/1395/07/08/IMG14435820.jpghttp://media.hawzahnews.com/Original/1395/07/08/IMG14435497.jpghttp://media.hawzahnews.com/Original/1395/07/08/IMG14435248.jpghttp://media.hawzahnews.com/Original/1395/07/08/IMG14434978.jpghttp://media.hawzahnews.com/Original/1395/07/08/IMG14434688.jpghttp://media.hawzahnews.com/Original/1395/07/08/IMG14434285.jpg