۱۶۰۷- آموزش توحیدی احساسات توسط شعر خوانی+ محبت حقیقی و تربیت احساسات