۱۹۷-قال الرضا علیه‏ السلام: کن محبا لآل محمد و ان کنت فاسقا و کن محبا لمحبیهم و ان کانوا فاسقین.

بسم الله الرحمن الرحیم

قال الرضا علیه‏ السلام: کن محبا لآل محمد و ان کنت فاسقا و کن محبا لمحبیهم و ان کانوا فاسقین.

kol1

شخصی از اهالی «کرمند» – که یکی از روستاهای اصفهان بوده – به عنوان ساربان همراه امام رضا علیه‏السلام به خراسان آمد. او هنگام بازگشت نزد حضرت رفت و عرض کرد: یابن رسول الله، نوشته ‏ای با خط مبارک خود به من دهید تا آن را به عنوان تبرک نگه دارم.
امام رضا علیه‏ السلام حدیثی نوشت و به او داد:
کن محبا لآل محمد و ان کنت فاسقا و محبا لمحبیهم و ان کانوا فاسقین.
محب آل محمد علیهم‏السلام باش اگر چه گناهکار باشی، و دوستدار محبین آل محمد علیهم ‏السلام باش اگر چه گناهکار باشند.

قطب راوندی در قرن ششم می‏گوید: این نوشته‏ ی امام رضا علیه‏ السلام که به ساربان داد، اکنون نزد یکی از اهالی کرمند از روستاهای اطراف ما از اصفهان موجود است.

kol2