۲۰۲۱-رابطه محبت حقیقی و استفاده حقیقی از وقت+ محبت حقیقی حافظ وقت حقیقی

نشاطی پیش ازین بود آن قدم رفت                                        غروری کز جوانی بود هم رفت
حدیث کودکی و خودپرستی                                                   رها کن کان خیالی بود و مستی
چو عمر از سی گذشت یا خود از بیست                                  نمی‌شاید
دگر چون غافلان زیست
نشاط عمر باشد تا چهل سال                                                       چهل ساله فرو ریزد پر و بال
پس از پنجه نباشد تندرستی                                                         بصر کندی پذیرد پای سستی
چو شصت آمد نشست آمد پدیدار                                               چو هفتاد آمد افتاد آلت از کار
به هشتاد و نود چون در رسیدی                                                     بسا سخنی که از گیتی کشیدی

وز آنجا گر به صد منزل رسانی                                                        بود مرگی به صورت زندگانی
اگر صد سال مانی ور یکی روز                                                       بباید رفت ازین کاخ دل افروز
پس آن بهتر که خود را شاد داری                                                  در آن شادی خدا را یاد داری نظامی

http://bayanbox.ir/view/1809162668392309467/52.jpg

سیلاب گرفت گرد ویرانه‌ی عمر                                             و آغاز پری نهاد پیمانه‌ی عمر
بیدار شو ای خواجه که خوش خوش بکشد                         حمال زمانه رخت از خانه‌ی عمر  حافظ