۲۱۰-هر کس در گرو کسب خویش است (هر نفسی در برابر واجباتی که باید کسب کند، و محرماتی که کسب نموده در گرو است و چون اول را داد و دوم را زدود رها می‏شود.

«کُلُّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ رَهِینَهٌ»
 
کُلُّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ رَهِینَهٌ . المدثر آیه : ۳۸
ترجمه آیت الله مشکینی ره :
هر کس در گرو کسب خویش است (هر نفسی در برابر واجباتی که باید کسب کند، و محرماتی که کسب نموده در گرو است و چون اول را داد و دوم را زدود رها می‏شود
تفسیر المیزان:
حرف" باء" در" بما" به معنای بای فارسی و یا به معنای" بسبب" است، و یا به معنای" در مقابل" است، 
و کلمه" رهینه" به معنای رهن و گروگان است، هم چنان که زمخشری در کشاف گفته: کلمه" رهینه" در آیه" کُلُّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ رَهِینَهٌ" مؤنث رهین نیست، که کسی خیال کند چون کلمه" نفس" مؤنث است، رهینه نیز مؤنث آمده، چون اگر این منظور هم در کار باشد باز می‏توانست مذکر بیاورد، و بفرماید" بما کسبت رهین" برای اینکه صیغه فعیل در صورتی که به معنای مفعول باشد مذکر و مؤنث در آن یکسان است، هم در مذکر می‏آید و هم در مؤنث، بلکه این کلمه اسمی است به معنای رهن، مثل اینکه کلمه" شتیمه" اسم شتم است، گویا فرموده:" کل نفس بما کسبت رهن"
و معنای جمله بنا به گفته وی این است که:
" هر نفسی در گرو است، با آنچه که کرده، و یا به سبب آنچه کرده، و یا در مقابل آنچه کرده است".
و گویا عنایت در" رهینه شمردن هر نفس" این بوده که خدای تعالی این حق را به گردن خلق دارد که با ایمان و عمل صالح او را بندگی کنند،
پس هر نفسی از خلق نزد خدا محفوظ و محبوس است،
تا این حق و این دین را بپردازد، حال اگر ایمان آورد و عمل صالح کرد از گرو در آمده آزاد می‏شود،
و اگر کفر ورزید و مرتکب جرم شد و با این حال مرد، هم چنان رهین و برای ابد محبوس است، و این یک نوع رهین بودن است، غیر آن نوع دیگر که آیه" کُلُّ امْرِئٍ بِما کَسَبَ رَهِینٌ" متعرض آن است و ما فرق میان دو نوع رهین بودن را در سوره طور بیان کردیم.
گفتیم آیه قبلی انذار را تعمیم می‏داد، این آیه علت آن تعمیم را بیان می‏کند، چون وقتی نفس انسانی رهین کرده‏های خود باشد، قهرا هر نفسی باید از آتش قیامت که او را در صورت مجرم بودن و پیروی حق نکردن در آن حبس می‏کنند دلواپس باشد که،
همین دلواپسی تقوی است