۲۱۴۸- قرآن و صد یک نکته حقیقی در زندگی بشر

««تعبیری شگفت در قرآن»»

استاد علامه حسن زاده آملی:
“قرآن کریم” گردش ستارگان را این گونه بیان می کند:« و هُوَ الَّذی خلق اللّیل و النّهار و الشّمس و القمر کُلٌ فی فلکٍ یَسبَحون» هر یک در مداری شناورند.

این تعبیر در اشاره به حرکت دایره ای شکل ستارگان، تعبیری شگفت است؛ زیرا “کُلٌ فی فلک” را از هر طرف بخوانی “کُلٌ فی فلک” است.

منبع: هزار و یک نکته