۲۱۵۷-محبت اربعینی ارمغان مدرسه حسینی

یادداشت رسیده| نشاط اربعینی، ارمغان مدرسه حسینی

حوزه/ درساحت هستی شناختی باید دانش آموز ولایت مدار را در این حرکت نو فرهنگی، با پیام تقویت وحدت مسلمانان و آزادگان جهان با اصول و فروع هستی شناختی آشنا نمود.

خبرگزاری حوزه/ بهترین فضا و فرصت برای والدین، معلمان و  فعالان فرهنگی، جهت تربیت نیروی انسانی بر مبنای ساحت های شش گانه سند تحول بنیادین، عمق بخشی به متون آموزشی با الهام از معارف غنی عاشورا و اربعین است.  

* عشق حسینی مرز نمی شناسد

بر این اساس در ساحت هستی شناختی باید دانش آموز ولایت مدار را در این حرکت نو فرهنگی، با پیام تقویت وحدت مسلمانان و آزادگان جهان با اصول و فروع هستی شناختی آشنا نمود و به او گفت، اربعین با همه زیبایی هایش به ما می گوید؛ عشق حسینی مرز نمی شناسد ودر نظام تعلیم و تربیت انبیاء واولیای الهی جهان هستی یک رب دارد.

* انسان شناختی؛ درس معرفی انسان کامل

اربعین به ما می آموزد، بهترین انسان شناسی در میان انبوه جمعیت چند ده میلیونی درس معرّفی انسان کامل، برای نوجوانان و هم چنین انشاء سفرنامه پیاده روی اربعین را  تحت عنوان محبت و شادی در سیر و صید صفات نماینده خداوند مهربان در سبد آموزشی خود ذخیره نموده و به دیگران با رفتار خویش آموزش می دهند.

* ارزش شناختی؛ شادی و نشاط حقیقی تنها با قرب الی الله

تنها با توجه به غایت قرب الی الله است که می توان فهرست ارزش های معتبر را مشخص و میزان ثبات، دوام و اطلاق هر یک از ارزش ها را تعیین نمود، چنانکه بر اساس همین معیار نهایی، رابطه ارزش ها با یکدیگر را باید در سلسله مراتب ارزش ها معلوم نمود و نسبت ارزش ها را با شرایط و اقتضائات محیطی و شخصی شناسایی نمود.

با توجه به وجود سلسله مراتب ارزش ها، این رتبه بندی را باید درارزش گذاری وموضوعات در نظر گرفت که در این خصوص مخاطب ارجمند را به بخشی از مبانی سند تحول درصفحه ۹۱ ارجاع می دهیم، آنجا که می گوید؛ “شادی  و نشاط حقیقی در فطرت انسان تنها با قرب الی الله تعیین می گردد”.

* انواع  معرفت شناختی در اربعین

معنای معرفت حصولی و حضوری، شناخت چیزی است بدون واسطۀ صورت یا مفهومی از آن، مانند آگاهی انسان از خویش و قوای وجودیه از قبیل افعال وحالات نفسانی که این درک به واسطۀ قوه ای از قوای وجودی او به دست نمی آید، بلکه با تمام وجود وبا جان خویش به این امور اشراف دارد، هرچند به واسطۀعقل، مفهومی از خود را به صورت کلی درمی آورد و به دیگران منتقل می کند و بر دیگران نیز قابل انطباق می باشد و به واسطۀ قوۀ بینایی ازاعضاء و جوارح خود، صورتی در ذهنش نقش می بندد.

* اربعین شاخص شاهد و شهود

چهارمین  ابزار یا راه معرفت انسان، شهود یا مکاشفه است که در آن، واقعیتی بدون واسطه و به شکل حضوری به ادراک انسان در می آید و به همین دلیل در معرفت شهودی، اشتباه و خطا راه ندارد و بهترین پذیرایی های برخاسته از قلب و روح در میان زائران اربعین موج می زند.

انسان از راه شهود یا مکاشفه می تواند به معرفت های بسیاری دست یابد، برخی از این معرفت ها همگانی اند و همه انسان ها از آن برخوردارند و پاره ای دیگر به طورعادی برای همه انسان ها فراهم نیست.

از شناخت های شهودی همگانی می توان معرفت به خود، معرفت به توانهای درونی خود، اعم از قوای ادراکی و تحریکی ونیز معرفت به حالت های روانی را نام بُرد. شناخت های شهودی ویژه، که از آن با عنوان مکاشفه یا شهود باطن نیز تعبیر می گردد، حالتی است که برخی انسان ها در آن حالت، قسمت هایی از واقعیات جهان را به مقدار توانایی و وسعت وجودی شان به روشنی مشاهده می کنند و پاره ای از حقایق جهان غیب برایشان منکشف می گردد. (مبانی سند تحول ص-۸۳)

* دین شناختی و نقش خانواده در آن

خانواده که به طور مستقیم مورد خطاب آیه «قوا انفسکم و أهلیکم ناراً وَقودها الناس و الحجاره»   واقع می شود، باید در بارگاه الهی نسبت به انجام تکالیف  تربیتی خود پاسخ گو باشد و نمی تواند در اهداف، برنامه ها و اقدامات تربیتی انجام یافته نسبت به فرزندان خویش بی توجه باشد.

 به این ترتیب خانواده نه تنها درپشتیبانی و اجرای طرح های تربیتی، بلکه در سیاست گذاری، برنامه ریزی و به خصوص ارزش یابی از برنامه ها و اقدامات فرایند تربیت، باید مشارکت فعال داشته باشد.

اما نکته مهم این است که اولاً مشارکت فعال خانواده، تمام سطوح فعالیت های تربیتی از هدف گذاری تا اجرا و حتی ارزش یابی و اقدامات اصلاحی را فرا می گیرد.

ثانیاً مشارکت فعال خانواده در فعالیت های تربیتی نخست از منظر تکلیف الهی و وظیفه دینی مورد ملاحظه قرار می گیرد؛ یعنی خانواده در بارگاه الهی نسبت به عملکرد تربیتی دولت اسلامی پاسخ گوست و نمی تواند از خویش سلب مسئولیت کند. همان طور که این امر به لحاظ حقوقی نیز در عموم قوانین موضوعه و بین المللی مورد توجه است(مبانی سند تحول ص-۱۷۶)