۲۱۶۰- محبت حقیقی در دایره تعریف برنامه ریزی

««تعریف برنامه ریزی با طعم محبت حقیقی»»

الف- گذشته پژوهی  ب- حال سالاری  ج- آینده محوری

الف- چرا در یک تحقیق علمی موفق، شهروندان و دانش آموزان یک جامعه باید محکوم به رفتار گذشته پژوهی رصد و قیاس و قضاوت شوند.؟