۲۵۹۱-حاج قاسم حقیقی در اقتصاد ایران چه کسی است.؟!

سردار سلیمانی

۱- پوشیدن لباس خاکی در میدان مبارزه

۲-  خلوص نیت و همچنین نیت‌های الهی 

۳- فهم دقیقی از روابط بین الملل  و  دیپلماسیگزارش حاج قاسم

۴- نپوشیدن لباس نظامی  یعنی امثال داعش و تروریست‌های نیابتی در منطقه اصلا در حد دشمن نبودند که حاج قاسم  آسمانی بخواهد برای آنها لباس نظامی بپوشد.