۲۶۰۱- نشاط حقیقی و داروی درد بی درمان انسان در دعاها و مناجات های اسلامی