۲۷۴-آیت الله العظمی بهجت (ره) ، آیا برای این بی سر و سامانی خود ، ارتکاب گناه ، حد گناه

آیت الله العظمی بهجت (ره) می فرمایند:

bag3

  آیا برای  این بی سر و سامانی خود، ارتکاب گناه و  نافرمانی از دستورات

  حضرت حق برنامه ای داریم؟یعنی آیا بنا داریم روزی بیاید که دیگر گناه نکنیم

  یا آنکه همین وضع خود را ادامه دهیم؟  اگر بنا داریم به این راه ادامه ندهیم

  بنشینیم برای آن وقتی تعیین کنیم؛ یک ماه، شش ماه، یک سال، چند سال

  خلاصه اگر بنا داریم تا زنده هستیم بدین منوال باشیم خطرناک است

  پس حداقل حدّی برای گناه خود معین کنیم.

kbooooooooo