۴۳۱-دانش آموزان ۶بعدی

ساحت های شش گانه سند تحول بنیادین

بر اساس سند تحول;

۱- تربیت دینی و اخلاقی

۲- تربیت سیاسی و اجتماعی

۳- تربیت زیستی و بدنی

۴- تربیت هنری و زیبا شناختی

۵- تربیت اقتصادی و حرفه ای

۶- تربیت علمی و فناوریe

-ساحت هایی هستند که تعلیم و تربیت دانش آموزان بر اساس آنها صورت خواهد گرفت. همچنین در سند تحول بنیادین، محور فعالیت های مدارس باید بر پنج عنصر علم، ایمان، اخلاق، عمل و تفکر صورت گیرد. تمام اهداف، ماموریتها و چشم انداز سند بنیادین آموزش و پرورش رسیدن به حیات طیبه است.

((۱- ایمان ۲- اخلاق ۳- علم ۴- تفکر ۵- عمل))

سند تحول بنیادین فاقد نگاه صنفی بوده و بر اساس این سند هر کس در آموزش و پرورش کار می کند وظیفه تربیت اسلامی دارد.پرورش نسلی انقلابی، مکتبی، پیرو قرآن و عترت بزرگ ترین وظیفه و رسالت متولیان دستگاه تعلیم و تربیت بویژه معلمان است. خودشناسی، ارتباط با خدا و ارتباط فرد با خلقت را از ثمرات اجرای تحول بنیادین است .

((۱- ارتباط با خدا ۲- ارتباط با خود ۳- ارتباط با خلق))

((۱- ارتباط با خود ۲- ارتباط با خدا ۳- ارتباط با خلق))

 موفقیت آموزش و پرورش در این امر منوط به همکاری تنگاتنگ سایر دستگاه های دولتی و خانواده ها است.. رسالت آموزش و پرورش تربیت انسان است که باید بر اساس سند تحول بنیادین در ساحت های شش گانه اعتقادی، عبادی و اخلاقی، زیستی و بدنی، اجتماعی و سیاسی، اقتصادی و حرفه ای، علمی و فناوری، هنری و زیبای شناختی تربیت شوند تا دانش آموزانی در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار گیرند.

موضوع تربیت در ساحت های ششگانه باید در دستور کار جدی همکاران قرار گیرددشمن برای به انحراف کشیدن جوانان تلاش می نماید تا آنان را به سمت بی هویتی سوق دهد، لذا باید با مدیریت جهادی به تقویت ایمان و تربیت دانش آموزان در همه ساحت ها پرداخته تا با توطئه های دشمنان مقابله کنیم . تدوین سند چشم انداز و برنامه بلند مدت برای آموزش و پرورش استان در همه حوزه ها با رویکرد سند تحول بنیادین و سند ملی چشم انداز ۱۴۰۴ باید دردستور کار قرار گیرد. سند تحول بنیادین یک سند راهبردی در حوزه تعلیم و تربیت است که به ریشه و اساس فعالیت ها کار دارد تا همه امور براساس موازین و آموزهای اسلامی باشد.

از الزامات تحول بنیادین تغییر نگرش و تفکر است.

سند تحول،

آموزش و پرورش را یک نهاد فرهنگی اجتماعی، مدرسه را کانون فرهنگی و تربیتی و معلم را شخصیت فرهنگی و تربیتی می داند. مدیران مدارس باید با استفاده از قابلیت ها و توانایی های بالای خود برنامه های مدون برای اجرایی نمودن سند تحول و تربیت نسل آینده تدوین نموده و معلمان نیز با آموزش های لازم ، محیط شاد و با نشاطی را برای ادامه تحصیل دانش آموزان فراهم آورند

فرهنگ چیزی است که جامعه را زیر چتر می‌گیرد؛ باز می‌تاباند و در نهایت روی آن تأثیر می‌گذارد.