۵۲۹- نقش محبت در سینه پادشاهان قاجار + محبت و نوع حکومت

nasrاین عکس ناصر الدین شاه