۸۷۱-آیت الله العظمی صافی در حال قرائت اذان و اقامه برای یک نوزاد+ انتقال محبت توحیدی

SSSA