۹۱۶-داعش در مسابقات قرآن کنیز جایزه می‌دهد!+ محبت انحرافی در داعش

تصویری از اعتراض نمادین مخالفان برده داری داعش
تصویری از اعتراض نمادین مخالفان برده داری داعش
گروه تروریستی داعش که از زنان به عنوان ابزاری برای فریب و جذب جوانان استفاده می کند، مسابقات قرآنی برگزار کرده است که جایزۀ برندگان آن کنیز است!