RSS
 

بایگانی برای اسفند ۲۱ام, ۱۳۹۶

۲۰۲۰- عشق حقیقی مولانا به شمس تبریزی+ محبت حقیقی بین استاد و شاگرد

۲۱ اسفند
 • صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق ** نیست فردا گفتن از شرط طریق‌‌
 • تو مگر خود مرد صوفی نیستی ** هست را از نسیه خیزد نیستی‌‌
 • گفتمش پوشیده خوشتر سر یار ** خود تو در ضمن حکایت گوش دار
 • ۱۳۵
 • خوشتر آن باشد که سر دلبران ******** گفته آید در حدیث دیگران‌‌
 • گفت مکشوف و برهنه گوی این********* آشکارا به که پنهان ذکر دین‌‌
 • پرده بردار و برهنه گو که من ****** می‌‌نخسبم با صنم با پیرهن‌‌
 • گفتم ار عریان شود او در عیان ********* نی تو مانی نی کنارت نی میان‌‌
 • آرزو می‌‌خواه لیک اندازه خواه ********** بر نتابد کوه را یک برگ کاه‌‌
 • ۱۴۰
 • آفتابی کز وی این عالم فروخت ** اندکی گر پیش آید جمله سوخت‌‌

http://websavar.ir/files/fa/news/1393/3/25/18487_589.jpg

 • فتنه و آشوب و خون‌‌ریزی مجوی ** بیش از این از شمس تبریزی مگوی‌‌
 • این ندارد آخر از آغاز گوی*********** رو تمام این حکایت باز گوی